Committees

Organizing Committee :

Takashi Hayashita (Chairman)
Yuko Ishikawa (Vice Chairman)
Naoki Hirayama (Vice Chairman)
Takeshi Hashimoto (General Affairs)
Masatoshi Endo
Arihiro Nomura
Yuiko Handa
Takayoshi Hara
Hisao Kokusen
Syunichi Oshima
Syouhei Nishihama

International Committee :

Takashi Hayashita (Chairman)
Sri Juari Santosa
Masahiro Goto
Kazuharu Yoshizuka
Nalan Kabay
Aijun Tong
Kathryn A. Mumford
Hisao Kokusen
Syunichi Oshima